<<< Details for address SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx

ParamValue
Balance
Balance confirmed

Transactions:

TX idDateFromToAmountStateMessage
69e09244f0af9759ef93685eb9ea556e14837edd6a6d8f6cf292b7e070c64f97 2018-06-30 06:36:25 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx810.000000 SCS
261e8e950e8d7000d906bf873e5291b43bed41b2a2f9358a1236b6c6011d209b 2018-07-22 22:52:06 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
ac59bdd1094781ad4a074cf879b33f3c2ac4b4653f1e517034d7288868e3bba6 2018-07-22 22:53:50 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2219.000000 SCS
a975f36ab60be05b771d3891f9c2a83e592cde7a5d865e06aba793755eb8fd5e 2018-07-22 23:00:26 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-4565.998000 SCS
79dce6e71009d984b2ff6370059ae041dd4c91d513f246e1d49d7a1f2c27c718 2018-07-23 07:45:53 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
42805d47580a5e84b5ea76f193fb5bb0859447a8c06f45da25e9110d26fbba48 2018-07-23 07:48:09 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
329ff85c7f544269191dc8de9cc295996964f3e6eae936a044cfa4d6697c0c05 2018-07-23 08:09:24 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx966.000000 SCS
b2caf2df31a9897d29726f815bf36aac67f1b026f6c61fb1d91bf0912207c78d 2018-07-24 07:11:56 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
c43e0ba9f17a2b1b3934f9a90fd4e09407c1669e9bb39e1f628016a0ea9acb4c 2018-07-24 07:13:11 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
148e31cc05a2a6e9f24a7871e8484c7dda3f037c48579ba02177331d2f858a9c 2018-07-24 07:18:15 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
951385e557910250cdd5f1ed11c730b9f7b48000c9645463f0dac8c7600dbbd9 2018-07-24 07:20:04 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2010.000000 SCS
723c1b72efb2e20719815095c31f0ec240abb5f717055b79862a7e6857e7a9bf 2018-07-24 07:26:34 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSZoRw1X2bv6SdmMqJZN3Px4W1ZaxkKKG8i-0.998000 SCS
723c1b72efb2e20719815095c31f0ec240abb5f717055b79862a7e6857e7a9bf 2018-07-24 07:26:34 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-6110.000000 SCS
4aac8f3248e991c82caac273ccc2f77e18e8ccb403b25c75351db0d321d56932 2018-07-24 12:36:07 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
aa3028ae0174e0e1ad6f4bbe2444c46bf8a9142772ff351a52f7edfd0604ca42 2018-07-24 12:39:37 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
be47a7ca61f046a2a48a971a7bc065a449425e40c571319b655f907e8ed3722f 2018-07-24 12:46:22 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
fef29f3f0202d500cac331e497e34ee3bb5f42f1b886109f11eeddb1c7aa3173 2018-07-24 12:48:55 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx2000.000000 SCS
7e6a0c8dbfa776cfd895533ac386214dee4570adffc399918ba7eaa95b3e55f7 2018-07-24 12:51:50 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx685.000000 SCS
4578174c32d0e9d507289d08765bf10f4fceae94e7fec879eac005f185f264cb 2018-07-24 12:56:26 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSYb2LxNqH5ddi1TSKBSvrGyYKjhKCariGa-0.996000 SCS
4578174c32d0e9d507289d08765bf10f4fceae94e7fec879eac005f185f264cb 2018-07-24 12:56:26 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-9055.000000 SCS
298a7584e83272c6bc51a00d30bfba8bece8ddd7f9639c063bb7d13bdd312116 2018-07-24 21:44:05 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx108.000000 SCS
a9d6c7478b407cddf34e8129dc0a60d7d2216cb4ca674fe773837f43457056c4 2018-07-25 04:14:49 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
c26905f0d7d4ec4b7c212ed930b04f4cd6366a8b8b672c9e3a0cb03619cfaa65 2018-07-25 04:16:17 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
41dd35e794e3d48e573dcb473cf90ecd2e3b9ad13cfaf9c81c2e806d14bf41af 2018-07-25 04:17:54 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
a1b7070dc7e328866a0fe47efbedc0e76d9739d22d56a5f38419468ce2021a6d 2018-07-25 04:18:56 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
cc958b4f297944ea534e3d54e999da597326dfc785afcb800c32f9aeccb441ca 2018-07-25 04:20:15 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
3b336f2cc722fcaede57ef33e43d64b177db9a3bc80473320b83db984db51c7e 2018-07-25 04:21:20 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
bb3de3cd9168658c0b619d2c4eb29817752dd5b6863aa244af3c3e56e12be9f6 2018-07-25 04:22:14 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
2037f340177fa807ee4fed0b8f4359b1c5e13132a6b5c41a94ecd4af89416cab 2018-07-25 04:23:34 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
74a48db3dd28d0dae2f9bd8bd6a74f435d60bd376c6642e40211eb8f6806c30d 2018-07-25 04:24:41 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
79a9bfff39b26fa34a33cddec3be8a94df2fe33eb836b1c362f024df2935eff1 2018-07-25 04:26:36 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
536ef2aa378742a5d20044374aef4c81a61f3706e9e175a832c6cd0a6138d431 2018-07-25 04:28:32 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
ce1747e92dfbb5de76a653a6f40b04a042dcbb8d22783280560a44cb5fd8febd 2018-07-25 04:29:35 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
4707d451718f6082a1897812660ce7faa20d32900e0d5568509bd3159d620a11 2018-07-25 04:30:32 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
266852939f5acbf20a33ce66dac1ed83174567ac9335961bba0a76c47534c4b8 2018-07-25 04:31:25 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx788.000000 SCS
177869dfe7c174a1dcd7f299e4159a1657e51a910b5218f9cf2396fc25d497b8 2018-07-25 04:34:11 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSZ4ykMGZeVhaQ2L8PtfStMEHLgN2kqeWVX-0.993000 SCS
177869dfe7c174a1dcd7f299e4159a1657e51a910b5218f9cf2396fc25d497b8 2018-07-25 04:34:11 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-8920.000000 SCS
7da727902f182ab6fd64e67422690d22415e96fecd58c9591746dda3cf25196c 2018-07-25 10:16:36 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx450.000000 SCS
ca16f06b6180b4c1c9cefbb976c1b14fba8be8585842f3e312da4165d45eafe2 2018-07-25 10:18:30 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSYXwtN6tEgp19sffdvE7xrQzchGXnPGDnj-0.991000 SCS
ca16f06b6180b4c1c9cefbb976c1b14fba8be8585842f3e312da4165d45eafe2 2018-07-25 10:18:30 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-450.000000 SCS
2ade73ce51e26f3cf5f273c203e0efc540fd9cd5d4255dde4b64356371f11c93 2018-07-25 22:41:34 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1900.000000 SCS
2c659687c95e18b689f9769fd1b7c19a1665672917395d605220d464c44d99ba 2018-07-25 22:48:52 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSXYNmisL536i5P8pK4tWMQWztEJLrPE7Wv-0.990000 SCS
2c659687c95e18b689f9769fd1b7c19a1665672917395d605220d464c44d99ba 2018-07-25 22:48:52 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-1900.000000 SCS
f94aa94aed86d960795589604351ee4dfb60b75955febea085ad3c013fb217f6 2018-07-26 00:55:17 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx300.000000 SCS
a5462370a068733cc7a54679c510c5f193dece13f5eb3787a851eca39069a2c8 2018-07-26 07:05:26 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
ccc5328a90a244b08370c02c9f800c39902b88884648f3eb0cd44e3fa07f2aaa 2018-07-26 07:07:38 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
375574b00b6935e4e539c2d337a787d855b94bacd37fd228f3c08f3170dd578f 2018-07-26 07:08:33 UTC SMYvsQQBDkkux5QER1bHHxeqaNm6CqLZ7MSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
e05b5985d85792813015a893f02a25dd1085e0de24f45f534709c01c66a049d3 2018-07-26 07:09:10 UTC SNNuSPsxeQr3M15XHgSU5VxudFrJnTiTDcSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
08f23a6f02adbab2748dd5ad55dc5cb0445519342866d375c7c749176181ab4e 2018-07-26 07:09:28 UTC SRLEyVbzZfihRSbyeNAZpAaR46F88v8kSsSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
4fd9a3a5806db8d8fd8165c3864c96e686a575d8738b71e11ca80bc8fe2a1ca4 2018-07-26 07:10:05 UTC SSEcjcGYVAuJs1KWwEddiSMupXi9byVhk1SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
f3d781bfc5ebb06d628ac9ef7143a06d07c15f5fdafed194f9680fa882a6ab00 2018-07-26 07:10:37 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
bb2444a86bec332334afe734987daf508122c7b20d045311972b3540ad2e0304 2018-07-26 07:11:00 UTC SQZznWfZHeJPHAyMhPPUZ9a2fwW2opwVtsSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
6eb6eb470259802428d979e65909ca68944fed5b650ca57fb051ba79e656f08a 2018-07-26 07:12:10 UTC SimtFYqWqWjWw2ZayZdqM5gDTiVJQqwyM2SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
2a8cfac06e013cad61168225566aef399f2c1ee8afb6952eab45c5899fcfbada 2018-07-26 07:12:35 UTC SYM72Br4ZvAEG3U2hD8qjkhsxnNWs2sBUgSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
6f28571813b7c988aa7e2285e16fcd113d8ec57a6f3f96aecc975c3a07517c20 2018-07-26 07:18:44 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
b46c9f2fe62dac81c6e975c35336273dd1327fe2647793d6cc99c9ac169f6a57 2018-07-26 07:17:52 UTC SNaJ94x1P3mpWBLEGHzBgN7eXEWTBkrHv4SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
1312f0fcfec00ab9a45a61723980280888a907b9e9cc965358a117855eb75cb4 2018-07-26 07:17:20 UTC Sit8wxYeyzHspWGrtopWXLSDUV2pALSfseSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
330ef0a1f93df9aae52584ceb9cdf0d6cab1b930112fce2fffa27e168de2a589 2018-07-26 07:19:09 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
a741ccd4c37889936ed758c1297b24671d6fc75ab6b74006613a56cb7224785c 2018-07-26 07:18:05 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
3ddeb016eeaf951e1a7f8f9037469a6277d702588d2917ecfe20929052c6b193 2018-07-26 07:18:22 UTC SV8N6BerWhAnQhTvXcKjizutMpY1rdW3SJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
ad4a1415d1e2c03d20e96129a804fdd744e16442be86570881a1ad8b881300d3 2018-07-26 07:19:37 UTC SU6NddmPXPoy8idv21UHS6b2FbRjAokZ5kSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
629d6e38433ae8a5bb5d29815d6b6c405b88b328e127210fb059ecdbb4503bcb 2018-07-26 07:19:56 UTC Sh6zimeMwapHT9LbeAZbckJGa5rJuXpnUJSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx100.000000 SCS
01b0be1e09812fa8fb33c746eb1f84c5720b3d3a41a28d1736467e53063f75e2 2018-07-26 07:24:01 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSbj3Q7g3mpYpKzpzsnvp1gCVQRg9AWKiXC-0.986000 SCS
01b0be1e09812fa8fb33c746eb1f84c5720b3d3a41a28d1736467e53063f75e2 2018-07-26 07:24:01 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-2500.000000 SCS
d85cb86d4e98a5743beb39d1fc4e79fcda4b1c9d31de8a8c8ce7fa61725a7249 2018-07-26 08:37:02 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
4a812646a208e537ed3399e08649ab5862352c38ccaa70ace2464efdaf0e9d68 2018-07-26 08:38:03 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
cbaf55ef185e7ad43813e0f38159c38fe92e5a9496da31dd63da151d67d55293 2018-07-26 08:37:31 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
a1e8fe83a8969693129059b7383c353d18c9ec9d405d1001ed6e945730a7798d 2018-07-26 08:38:43 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx951.000000 SCS
d41cd55c2522b21f1160e9c8ab98bda162d56cdfbd7dd1c1328da658f995788b 2018-07-26 08:40:01 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSSfxZfjpzYheWBNgkYEXYT72tHTc8h7ro6-0.985000 SCS
d41cd55c2522b21f1160e9c8ab98bda162d56cdfbd7dd1c1328da658f995788b 2018-07-26 08:40:01 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-3951.000000 SCS
93d6ae0720eb95bfe691796f3331b5cb7577417ddcc7b0e39a8d4bbd7e02339d 2018-07-26 11:27:36 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
6ae15428f645984692f2e54842c6dc6e258620d5b275a37f1ab371d5ca62899e 2018-07-26 11:26:57 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
47ac7d7f9ad548775756c4cfb986b4d839633ad1f6ee2fd1578bfdc6c1ab9428 2018-07-26 11:28:14 UTC SbCP2TiPRWsrKCZxi2ajfzNfESm4XD1Ai3SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
cbfa9392265712a8c62fa802f89e129c91031d5b8dd9f2f2ee6f5dc3b646f9f7 2018-07-26 11:28:54 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
78501ac878e14d7ac44ff10d55e4fef26497b5b82e555ee78d0be92e5b1e1883 2018-07-26 11:29:37 UTC SWKgro9UpeeJX7BEmA4wwd8p9QAL7rs8jgSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
1bf01cbb1786a94445c3ec860d23e270b312779f7d927246e36a84ef2651810c 2018-07-26 11:30:16 UTC SWruMvGMn1LPJNNonpBtViUzqFso4ZrT57SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
a75ad989fc54c171cb1690acc5ebdac0313219cc673094a23eb82cc01cbc7220 2018-07-26 11:31:09 UTC SMgqAdaWHgqu7bt8g4bSRTvrjWkvHgfPVbSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx500.000000 SCS
45677085758b9c078423ce09300aad05024f3d1b82424449ec2cbdeec9e04a2e 2018-07-26 11:31:34 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx750.000000 SCS
9a48ff12eee1c870526b73c2ca5abe926af436deffa9f1bd7cb305e87e587834 2018-07-26 11:32:18 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSdFByBBzcsqTKwGcqxRYSW48eefdbaPMuR-0.982000 SCS
9a48ff12eee1c870526b73c2ca5abe926af436deffa9f1bd7cb305e87e587834 2018-07-26 11:32:18 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-4250.000000 SCS
d39dac2f82699ee40113d45736e070a11491bcc67b2019598eae53457ec992d6 2018-07-27 07:36:19 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
562d44976e687337f306d37c705c5573ba1ca1257466197371526c9555565c0b 2018-07-27 07:37:36 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
489d3adb7c49c4d04747ac9f3908d4eafdb2c34ecb23e7b4477a97dee5fbefbe 2018-07-27 07:38:41 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx342.000000 SCS
1fceefd62490b2f067d047d7304733b6c3aa30bca823d92f49163dff90020fd7 2018-07-27 07:40:38 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSZqV74GM4UV8MiJEZM1cp7TJ6dznihzjix-0.981000 SCS
1fceefd62490b2f067d047d7304733b6c3aa30bca823d92f49163dff90020fd7 2018-07-27 07:40:38 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-2600.000000 SCS
10b66e1b85599263b96cc982fa9ba96d90a2e282952e8e468003ac3ce0742e63 2018-07-27 11:16:06 UTC SbtmMcNvWPs9AH9Xyed7FiAvCrEQCVZq6ZSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx361.000000 SCS
eb6b9c17fc060695043595d0ba3a614be8e6c007c1f8bdaf68bb15ee74aa6b2d 2018-07-27 11:17:10 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSVzp22eBu72Byvprp7E5QmLua4uUYa1YwS-0.980000 SCS
eb6b9c17fc060695043595d0ba3a614be8e6c007c1f8bdaf68bb15ee74aa6b2d 2018-07-27 11:17:10 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-361.000000 SCS
10218ca0228e3cf8c90a4d7bf3ce61798008300d353636e163ab05eafdb64de9 2018-07-28 01:35:59 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1300.000000 SCS
19b4286fdfb04a5eb77e9e75629c462f9098a44f90c0379297d641aa8da6b108 2018-07-28 01:41:29 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSTTtsv4MUJL7boF5pZeDuWs4xYNsLWqK4Y-0.979000 SCS
19b4286fdfb04a5eb77e9e75629c462f9098a44f90c0379297d641aa8da6b108 2018-07-28 01:41:29 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-1300.000000 SCS
86ae78996034baaebd2974942d21e2834326670c2691aa6a26b05a8eb1ed2e9d 2018-07-29 01:21:19 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1698.000000 SCS
18f6b1199f7688f2b2ebff30c47f7ee0e419bc4f113160b8d9038d623a78a603 2018-07-29 01:24:58 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSQ5kdcfhqdQE8pYPNGykBfvAwE7XhUyt7q-0.978000 SCS
18f6b1199f7688f2b2ebff30c47f7ee0e419bc4f113160b8d9038d623a78a603 2018-07-29 01:24:58 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-1698.000000 SCS
ecb21d31adf89b60adbe1e056d8c73022b70f314355f05005a5303bcabe2c2d3 2018-07-30 02:30:49 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx346.000000 SCS
6e53601c7f1d820342acb3efec787c30f98a598c3b4acea25422ba97ee3cd2d0 2018-07-30 02:35:24 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSZPEXQA9MP8x4ZZvnpmWVS3Aut3muDWixT-0.977000 SCS
6e53601c7f1d820342acb3efec787c30f98a598c3b4acea25422ba97ee3cd2d0 2018-07-30 02:35:24 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-346.000000 SCS
65c7b0e527c766d10009111defee6d98f710b717702a86fd307367e756230f5e 2018-08-12 20:35:42 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx195.000000 SCS
f419651d228908e9aa121e7af343e66f0bc37f13a09dc9870c2eeb84e8a58e4e 2018-08-12 22:55:08 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
cd978f6dc13e9c5046ffd833608c5f3a00f331412f569bd97559bf37669205db 2018-08-12 22:56:03 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
469abe03ee8fad6311e7136135286b79de147c7c7b4f1c22082f8d7c6a79ba4b 2018-08-12 22:57:37 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx1000.000000 SCS
02e57ff99a092fbd431dff2bad57870b4548a9e899eaffb0bdd009b5daf30a31 2018-08-12 22:58:39 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx130.000000 SCS
9cad153c60e68c6151ad0773631d5365d470d02bfa07c73d3c4f290423a04e89 2018-08-12 22:59:13 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSjixHnjJo4xUEvitNb1NT46Rx6SpYySUXB-0.976000 SCS
9cad153c60e68c6151ad0773631d5365d470d02bfa07c73d3c4f290423a04e89 2018-08-12 22:59:13 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-3325.000000 SCS
d21e3b8a3d1dcc817216149f81c01ff174243596c0184f1b8f0ca72fe46d1afc 2018-08-12 23:31:51 UTC SgLQV9mDGUg9m3TNMbT62g1CNgtmvDWhhHSgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrx116.000000 SCS
5f550956fe5739d625b3882b1e468b7d4bf7ab7798e67749b9d640f4555dc698 2018-08-12 23:36:23 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSPkptyUfcvruXzrQyadXNiHCEJoL6bSFXf-0.975000 SCS
5f550956fe5739d625b3882b1e468b7d4bf7ab7798e67749b9d640f4555dc698 2018-08-12 23:36:23 UTC SgoywLCWuMcYsjoZTV5RXSbYg7k1kfuKrxSkdAGVZytUqfVE91h8YJKZHNZwf9A5a1RR-116.000000 SCS